REKLAMAČNÍ ŘÁD

Nacházíte se: úvodní stránka -> nabízená paliva -> reklamační řád


Obchodní podmínky
Výrobce: Severočeské doly A.s., sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov,
IČ: 029 43 484
Prodejce: DODO SKLAD s.r.o., č.p. 64, 430 01 Málkov okres Chomutov,

Způsob objednání

Přijímání objednávek:
osobně na adrese skladu Málkov č.p. 64
v pracovní době pondělí – pátek od 7 – 16,00
Telefonicky na číslech: skladu 721 036 727, 605 254 169 nebo písemně email:dodosklad@seznam.cz

Platební podmínky

Kupní cenu je zákazník povinen zaplatit řidiči na základě předložení prodejního dokladu za hotové či daňového dokladu v hotovosti při převzetí zboží a to v případě, že nebylo ujednáno jinak. Ceny jsou stanoveny aktuálním ceníkem prodejce.
Cena zahrnuje daň z přidané hodnoty a daň z pevných paliv, dopravu uhlí a skládání dopravníkem.

Dodání a převzetí zboží

Dodání zboží
Termín dodání určuje prodejce dle svých možností po dohodě s kupujícím.
Okamžikem dodání přecházejí na kupujícího nebezpečí škody na zboží a tím související
veškerá odpovědnost vůči třetím osobám.
Přechod vlastnictví zboží
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny

Záruka

Záruka na pevná paliva je 6 měsíců.
Kvalitu paliv garantuje výrobce paliv dle katalogu jakostních znaků.
Záruka se nevztahuje na špatně uskladněné zboží a nebo v případě špatného použití zboží ( špatným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliva k danému topidlu).

Reklamace

Reklamaci paliva a služeb prodejce přebírá pověřený pracovník telefonicky, osobně či písemně. Reklamaci vyřizuje pověřený pracovník osobně na místě dodávky do čtrnácti
kalendářních dnů od převzetí reklamace.Kupující je povinen podat podávajícímu reklamaci v níže uvedených lhůtách:

  • u vad zjevných bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 ( patnácti) dnů po převzetí zboží a přechodu nebezpečí škody na palivu
  • u ostatních vad bez zbytečného odkladu poté, co příslušná vada mohla být zjištěna při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 6ti(šesti) měsíců po převzetí zboží a přechodu nebezpečí škody na palivu

Obě strany ( prodávající i kupující) prohlašují, že se za vadu nepovažuje hmotnostní deficit do 2,5 % deklarované hmotnosti paliva v rámci dodávky.
Při uznání reklamace poskytne prodejce alikvótní slevu z ceny paliva nebo palivo vymění.
Záznamy o reklamacích jsou archivovány prodejcem v souladu se zákonem.

Ostatní

Kupující učiněnou objednávkou a akceptací obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
Reklamační řád pevných paliv se řídí obchodním zákoníkem.

V Málkově, dne 24.7. 2018